Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Occasionkeuring Nederland

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Occasionkeuring Nederland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te (5591 JK) Heeze, aan de Nieuwendijk 58 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72681942, via internet te vinden via Occasionkeuringnederland.nl alsmede www.okn.nl.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Occasionkeuring Nederland een Overeenkomst sluit.
 3. Overeenkomst: de tussen Occasionkeuring Nederland en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht waarbij Occasionkeuring Nederland de onder sub g. bedoelde Dienst levert aan de Opdrachtgever.
 4. Occasionkeuring en Keuringsrapport: zie artikel 6.
 5. Occasion: een gebruikt (al dan niet elektrisch) personen- of bedrijfsvoertuig of camper die de Opdrachtgever voor de uitvoering van een Occasionkeuring ter beschikking stelt aan een Garage.
 6. Garage: een (ex-)BOVAG-autogarage die ten behoeve van de Opdrachtgever de Occasionkeuring ten aanzien van de Occasion uitvoert en op basis hiervan het Keuringsrapport opstelt.
 7. Dienst: het in verbinding stellen door Occasionkeuring Nederland van de Opdrachtgever met een door Occasionkeuring Nederland voorgestelde Garage, die vervolgens onder eigen verantwoordelijkheid een Occasionkeuring uitvoert ten aanzien van de door de Opdrachtgever aan deze Garage ter beschikking gestelde Occasion.
 8. Vergoeding: het bedrag dat Occasionkeuring Nederland berekent aan de Opdrachtgever voor de geleverde Dienst en de door de Garage uit te voeren Occasionkeuring.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Occasionkeuring Nederland en de Opdrachtgever, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of condities wordt expliciet uitgesloten.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 4. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de ratio van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Totstandkoming en wijziging Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever via de website van Occasionkeuring Nederland de aldaar gevraagde gegevens heeft ingevuld en de Vergoeding voor de Dienst aan Occasionkeuring Nederland en de door de Garage uit te voeren Occasionkeuring heeft voldaan.
 2. Na totstandkoming van de Overeenkomst bevestigt Occasionkeuring Nederland deze digitaal aan de Opdrachtgever.
 3. Occasionkeuring Nederland is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen op haar website dan wel in andere uitlatingen in welke vorm dan ook van haar zijde. De Opdrachtgever kan bijgevolg geen rechten hieraan ontlenen.
 4. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers met Occasionkeuring Nederland wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 5. De Opdrachtgever kan tot 24 uur vóór aanvang van de geplande Occasionkeuring aan Occasionkeuring Nederland verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen in die zin dat de Occasionkeuring plaatsvindt op een andere datum en/of tijdstip. Occasionkeuring Nederland zal vervolgens in overleg met de Garage bezien of het mogelijk is om een andere datum en/of tijdstip van de Occasionkeuring vast te stellen. Indien dit niet mogelijk is, om welke reden dan ook, dient de Opdrachtgever op de oorspronkelijk overeengekomen datum en tijdstip van de Occasionkeuring te verschijnen bij de Garage. Een verzoek tot wijziging binnen 24 uur vóór aanvang van de geplande Occasionkeuring is niet mogelijk en zal door Occasionkeuring Nederland niet in behandeling worden genomen. Indien de Opdrachtgever wil overgaan tot annulering geldt artikel 4.

 

Artikel 4 Herroepingsrecht, annulering en ontbinding

 1. De Opdrachtgever dient na het invullen van de via de website van Occasionkeuring Nederland gevraagde gegevens verplicht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden alvorens te kunnen overgaan tot betaling van de Vergoeding via iDEAL. Door akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden stemt de Opdrachtgever expliciet in met de directe levering van de Dienst en de uitvoering van de Occasionkeuring door de Garage en ziet de Opdrachtgever uitdrukkelijk af van zijn herroepingsrecht ex artikel 6:230 onder o van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Indien de Opdrachtgever na de totstandkoming van de Overeenkomst deze annuleert blijft hij de gehele vergoeding verschuldigd aan Occasionkeuring Nederland. De Opdrachtgever heeft in zodanig geval geen recht op restitutie van de Vergoeding.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 geldt dat indien de Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst de keuze heeft gemaakt voor de optie “Flexibele annulering”, hij de Overeenkomst tot 24 uur vóór aanvang van de Occasionkeuring kosteloos kan annuleren. In dat geval heeft de Opdrachtgever recht op restitutie van de Vergoeding door Occasionkeuring Nederland. Heeft de Opdrachtgever evenwel de keuze gemaakt voor de optie “Flexibele annulering”, maar heeft hij binnen voormelde termijn van 24 uur vóór aanvang van de Occasionkeuring de Overeenkomst geannuleerd, dan heeft hij evenmin recht op restitutie van de Vergoeding.

 

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst – algemeen

 1. De Overeenkomst wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever, met dien verstande dat de Occasionkeuring uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de Garage valt. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
 2. Occasionkeuring Nederland zal de overeengekomen Dienst naar beste kunnen leveren en in dat kader de Garage namens de Opdrachtgever instrueren om de Occasionkeuring uit te voeren, zulks met de zorgvuldigheid die van een goed Dienstverlener verlangd mag worden. De Overeenkomst houdt te allen tijde slechts een inspanningsverbintenis voor Occasionkeuring Nederland in en derhalve nooit een resultaatsverplichting.
 3. De Occasionkeuring geschiedt door en in een door Occasionkeuring Nederland voorgestelde Garage. In dit verband zal Occasionkeuring Nederland zich ertoe inspannen om tijdig voor zover mogelijk binnen het door de Opdrachtgever aangegeven gebied een Garage te vinden die de Occasionkeuring uitvoert.
 4. Bij de levering van de Dienst is Occasionkeuring Nederland niet verplicht om aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienst wordt gewijzigd dan wel indien deze aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Occasionkeuring Nederland of de door Occasionkeuring Nederland voorgestelde Garage.
 5. De levering van de Dienst is gebaseerd op de door de Opdrachtgever via de website van Occasionkeuring Nederland ingevulde gegevens. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens. Ingeval voormelde gegevens op verzoek van de Opdrachtgever gewijzigd worden kan dit gevolgen hebben voor de (locatie van en het tijdstip van de) Occasionkeuring. Deze gevolgen komen alsdan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Occasionkeuring Nederland is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van de doorgevoerde wijziging.
 6. De Opdrachtgever verbindt zich voor eigen rekening en risico ertoe de Occasion inclusief alle toebehoren op de overeengekomen datum en tijdstip ter beschikking te stellen aan de Garage die de Occasionkeuring zal uitvoeren. In het geval dat de Opdrachtgever dit nalaat kan de Occasionkeuring niet plaatsvinden. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op restitutie van de Vergoeding en Occasionkeuring Nederland is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan is ontstaan.
 7. Indien in plaats van de Opdrachtgever de verkoper van de occasion aan de Garage ter beschikking zal stellen, dient de Opdrachtgever Occasionkeuring Nederland hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 6 Occasionkeuring en Keuringsrapport

 1. De Occasionkeuring wordt door de Garage onder eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd volgens een vast keuringsprotocol. In het geval de Opdrachtgever heeft gekozen voor een ”Compact Occasionkeuring” bestaat de Occasionkeuring uit de hierna genoemde onderdelen a tot en met g. In het geval de Opdrachtgever heeft gekozen voor een ”All-in Occasionkeuring” bestaat de Occasionkeuring uit de hierna genoemde onderdelen a tot en met h.
  a. Identificatie van het voertuig
  b. Controle van de voertuiggegevens
  De Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat de Garage zich slechts in algemene zin kan en zal uitlaten over de kilometerstand van de Occasion en geen controlerend onderzoek naar de juistheid hiervan verricht De Garage en hiermee Occasionkeuring Nederland verstrekt hierover zodoende geen enkele garantie in welke zin dan ook.
  c. Proefrit
  De proefrit door de Garage betreft een rit in de directe omgeving van de keuringslocatie. Tijdens de proefrit worden de motor en de remmen beoordeeld op prestaties en op aanwijzingen die op overmatige slijtage kunnen duiden, zoals abnormale geluiden. De Garage is niet in staat de Occasion op alle snelheden te beoordelen. De Garage en hiermee Occasionkeuring Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden die zich tijdens de proefrit voordoen. Dit geldt ook voor problemen die zich voordoen met een koude of warme motor.
  d. Controle onder de motorkap
  De Garage kan een schoongespoten motor niet beoordelen op lekkages die op (korte) termijn kunnen plaatsvinden. Voorts geldt dat de Garage het olieverbruik niet kan controleren, het koelsysteem slechts visueel wordt gecontroleerd op lekkage(s) en koelsysteemonderdelen die zich in het interieur bevinden enkel visueel worden gecontroleerd voor zover dat mogelijk.
  e. Controle hefbrug
  Van belang is dat de zichtbare delen van het remsysteem worden gecontroleerd, alsmede de conditie van de remleidingen en remslangen. In geval van trommelremmen wordt uitsluitend via het eventueel aanwezige inspectie gat geïnspecteerd.
  f. Controle van de banden
  g. Schade inventarisatie
  De Garage voert slechts een externe schade inventarisatie uit, waarbij geen onderdelen van de Occasion zullen worden gedemonteerd. Zodoende betreft het een visuele inspectie van de schade en van de kwaliteit van eventuele herstelwerkzaamheden. Inwendige roestinwerking kan niet door de Garage worden gecontroleerd. Tevens vindt geen lakdikte controle plaats en wordt de Occasion niet gecontroleerd op de aanwezigheid van vocht aan de binnenzijde.
  h. ECU (diagnose check)
  Afhankelijk van het type Occasion en de bestaande technische mogelijkheden leest de Garage de elektronica van de Occasion uit. Het uitlezen betreft een momentopname. Ten aanzien van elektronische delen kan nimmer een inschatting worden gegeven over wanneer deze verminderd zouden gaan functioneren. In het geval van een elektrische Occasion geldt dat geen oordeel kan worden gegeven over de capaciteit van het accupakket. Er wordt geen accutest rapport opgemaakt.
 2. De Occasionkeuring behelst een vaststelling van de bevindingen op basis van het in lid 1 omschreven keuringsprotocol en betreft een momentopname. De Garage en hiermee Occasionkeuring Nederland staat op geen enkele wijze in voor een blijvend goede werking van (onderdelen van) de Occasion na afloop van de Occasionkeuring.
 3. De Occasionkeuring betreft nadrukkelijk geen Algemene Periodieke Keuring (APK) en kan in geen geval als vervanging van een APK worden beschouwd.
 4. De bij de Occasionkeuring eventueel geconstateerde gebreken aan de Occasion door de Garage kunnen niet zonder nadere diagnose worden opgevat als een reparatieadvies. Indien de Opdrachtgever reparaties aan de Occasion wil laten plaatsvinden dient hij zich daartoe rechtstreeks tot de Garage te wenden. Dergelijke reparatiewerkzaamheden vallen niet onder de Dienst van Occasionkeuring Nederland en De Opdrachtgever sluit ter zake rechtstreeks een overeenkomst met de Garage.
 5. Van de Occasionkeuring wordt door de Garage een Keuringsrapport opgesteld aan de hand van het in lid 1 weergegeven keuringsprotocol (zie Occasionkeuringnederland.nl/Keuringsrapport/). Het Keuringsrapport wordt verstrekt aan de Opdrachtgever.
 6. Het Keuringsrapport en het eventueel daarbij gegeven – al dan niet mondelinge – “advies” van de Garage is slechts adviserend van aard. De keuze van de Opdrachtgever over de aanschaf van de gekeurde occasion komt geheel voor zijn eigen rekening en risico. Aan het Keuringsrapport kan de Opdrachtgever nimmer rechten en/of een garantie ontlenen.
 7. Om een Opdrachtgever toch de mogelijkheid tot garantie te bieden zal Occasionkeuring Nederland de Opdrachtgever die een “all-in occasionkeuring” afneemt een offerte voor een occasiongarantie doen toekomen van haar partner Autotrust (autotrust.nl/autotrust-garanties/). Het staat de Opdrachtgever vrij om een dergelijke garantie af te nemen.

 

Artikel 7 Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Occasionkeuring en de oplevering van het Keuringsrapport. De Overeenkomst tussen Occasionkeuring Nederland en de Opdrachtgever eindigt bij overhandiging c.q. toezending van het Keuringsrapport aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 8 Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de Vergoeding vóóraf via de website van Occasionkeuring Nederland te voldoen.
 2. Indien en zo lang de Vergoeding aan Occasionkeuring Nederland om welke reden dan ook niet is voldaan, komt er geen Overeenkomst tot stand tussen de Opdrachtgever en Occasionkeuring Nederland.

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Occasionkeuring Nederland is niet aansprakelijk wanneer zij als gevolg van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft Occasionkeuring Nederland het recht de Overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Onder overmacht aan de zijde van Occasionkeuring Nederland wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Occasionkeuring Nederland, van de Garage of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Occasionkeuring Nederland.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Occasionkeuring Nederland zullen onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Occasionkeuring Nederland of van door haar ingeschakelde derden, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen.
 5. In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt door Occasionkeuring Nederland vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door de Opdrachtgever moeten worden vergoed. Occasionkeuring Nederland is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever die is ontstaan als gevolg van de ontbinding.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Occasionkeuring Nederland, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade uitgesloten die is ontstaan bij of door de Occasionkeuring door de Garage, dan wel voor de door de Garage onopgemerkte gebreken en/of voor de door de Garage gemaakte fouten in het Keuringsrapport. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin van het woord.
 2. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Occasionkeuring Nederland leidt tot aansprakelijkheid van Occasionkeuring Nederland, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de Vergoeding die de Opdrachtgever aan Occasionkeuring Nederland voor de Dienst heeft voldaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Occasionkeuring Nederland.
 3. Occasionkeuring Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade indien de door de Opdrachtgever geleden schade is gedekt door een door de Opdrachtgever afgesloten verzekering of afgenomen occasiongarantie.
 4. Occasionkeuring Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van door de Opdrachtgever aan haar verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 5. Occasionkeuring Nederland staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de door Occasionkeuring Nederland verzonden e-mail betreffende de locatie, datum en tijdstip van de Occasionkeuring en evenmin voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Occasionkeuring Nederland vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Occasionkeuring Nederland binnen 5 kalenderdagen nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij de aanspraken baseert.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Occasionkeuring Nederland en de door Occasionkeuring Nederland bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

 

Artikel 11 Klachten

 1. Indien de Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Occasionkeuring Nederland of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@okn.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. Voor het in behandeling nemen van de klacht dient deze door de Opdrachtgever voldoende toegelicht en onderbouwd te zijn.
 3. Occasionkeuring Nederland zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen, inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen zich ertoe inspannen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 12 Privacy en gegevensverwerking

 1. Occasionkeuring Nederland verzoekt de Opdrachtgever om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt Occasionkeuring Nederland voor de uitvoering van de Overeenkomst. De persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Op de Overeenkomst tussen Occasionkeuring Nederland en de Opdrachtgever is tevens de privacyverklaring van Occasionkeuring Nederland van toepassing. De privacyverklaring is te vinden via de link: Occasionkeuringnederland.nl/privacyverklaring/ en maakt deel uit van deze voorwaarden.
 2. De Garage gebruikt de (persoons-)gegevens van de Opdrachtgever, verkregen van Occasionkeuring Nederland ten behoeve van de uitvoering van de Occasionkeuring, uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De Garage is verantwoordelijk voor iedere verwerking van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever staat er voor in dat de inhoud van de door hem aan Occasionkeuring Nederland verstrekte persoonsgegevens geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart de Opdrachtgever Occasionkeuring Nederland tegen elke (rechts)vordering die verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Occasionkeuring Nederland verkoopt geen persoonsgegevens en zal persoonsgegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst of op grond van haar wettelijke plicht.
 5. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens door Occasionkeuring Nederland en andere privacy gerelateerde vragen kunnen per e-mail gesteld worden aan info@okn.nl.

 

Artikel 13 Wijzigingsbeding

Occasionkeuring Nederland behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Occasionkeuring Nederland zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle door of namens Occasionkeuring Nederland gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Occasionkeuring Nederland en de Opdrachtgever worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbank in het rechtsgebied Oost-Brabant.

 

Download PDF

Vragen?

Stuur ons een bericht!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×