Geen wachttijden

Service in héél Nederland

Strikt BOVAG

Geen wachttijden

Service in héél Nederland

Strikt BOVAG

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Occasionkeuring Nederland

Occasionkeuring Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72681942 en is gevestigd aan Nieuwendijk 58, (5591 JK) te Heeze.

1. Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Dienstverlener: Occasionkeuring Nederland, gevestigd in Nederland en die diensten aan Klant aanbiedt.
 3. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Occasionkeuring Nederland heeft aangesteld voor Diensten die door Occasionkeuring Nederland worden uitgevoerd, of waaraan Occasionkeuring Nederland een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 4. Occasionkeuring: de controle van door Klant ter beschikking gestelde Occasion door Garage of particuliere verkoper, niet zijnde een APK-keuring, waarbij belangrijke aspecten, alsmede de algehele staat van de Occasion worden gecontroleerd op eventuele gebreken aan de hand waarvan nadien een keuringsrapport wordt opgeleverd.
 5. Garage: de BOVAG-autogarage die de feitelijke keuring van de Occasion uitvoert en het keuringsrapport opstelt aan de hand van de bij de keuring geconstateerde feiten.
 6. Occasion: het (gebruikte) voertuig ten behoeve waarvan Klant de Occasionkeuring laat uitvoeren en Occasionkeuring Nederland het keuringsrapport ter beschikking stelt.
 7. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het verrichten van diensten door Occasionkeuring Nederland.
 8. Diensten: het bieden van een platform waar Klant een Occasionkeuring kan inplannen ten behoeve van de Occasion, alsmede het ter beschikking stellen van een keuringsrapport na afloop van de keuring.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichting tussen Klant en Occasionkeuring Nederland, alsmede voorstellen van Occasionkeuring Nederland voor Diensten die door Occasionkeuring Nederland aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Occasionkeuring Nederland, waarmee deze algemene voorwaarden en onverbrekelijk geheel vormen.
 10. De website die door Occasionkeuring Nederland gebruikt wordt, is: occasionkeuringnederland.nl.

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Occasionkeuring Nederland, elke Overeenkomst tussen Occasionkeuring Nederland en Klant en op elke dienst die door Occasionkeuring Nederland wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Occasionkeuring Nederland aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Occasionkeuring Nederland is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

3. Het Aanbod

 1. Alle door Occasionkeuring Nederland gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Occasionkeuring Nederland is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Occasionkeuring Nederland het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Occasionkeuring Nederland gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het Aanbod van Occasionkeuring Nederland zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Occasionkeuring Nederland heeft aanvaard door haar gegevens in te vullen middels het formulier op de website en de betaling aan Occasionkeuring Nederland voldoet.
 2. Indien Klant Occasionkeuring Nederland een opdracht geeft, zal Occasionkeuring Nederland deze schriftelijk (althans via e-mail) aan Klant bevestigen.
 3. Occasionkeuring Nederland is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 4. Klant heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Occasionkeuring Nederland met toestemming van Klant reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Klant ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. Het herroepingsrecht van Klant zijnde een bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Reeds bevestigde opdrachten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de Occasionkeuring kosteloos worden geannuleerd met behulp van de flexibele annulering. Indien Klant een reeds bevestigde opdracht binnen 24 uur voor aanvang van de Occasionkeuring annuleert, worden de gehele kosten van de keuring in rekening gebracht bij Klant.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Klanten wordt aangegaan, is elke Klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

5. Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Occasionkeuring Nederland van Klant verkrijgt.
 2. Zowel Klant als Occasionkeuring Nederland kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haareen redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haarverplichtingen en zij alsnog verzuimt haarverplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Occasionkeuring Nederland ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Occasionkeuring Nederland tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Occasionkeuring Nederland is hierbij leidend.
 6. Zowel Klant als Occasionkeuring Nederland kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Occasionkeuring Nederland nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

6. Uitvoering van de dienstverlening

 1. Occasionkeuring Nederland zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Dienstverlener verlangd mag worden. Occasionkeuring Nederland staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Occasionkeuring Nederland de Diensten uitvoert, alsmede de juiste en tijdig verstrekte informatie van Klant, zijn leidend voor de omvang en de reikwijdte van de Dienstverlening. De Overeenkomst wordt uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Occasionkeuring Nederland aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Occasionkeuring Nederland heeft het recht haar Dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Occasionkeuring Nederland niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Occasionkeuring Nederland, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Occasionkeuring Nederland is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Occasionkeuring Nederland Klant tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een geplande Occasionkeuring. Nimmer is Occasionkeuring Nederland aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het bijstellen (datum of locatie) van de Occasionkeuring. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd of gewijzigd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Occasionkeuring Nederland of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging, heeft Occasionkeuring Nederland recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.
 8. Occasionkeuring Nederland bemiddelt slechts tussen Klant en Garage bij het tot stand laten komen van een overeenkomst tussen Klant en Garage. Occasionkeuring is niet betrokken bij de feitelijke uitvoering van de Occasionkeuring.
 9. De Occasionkeuring bestaat in beginsel uit 5 onderdelen, te weten: voertuigdocumentatie, proefrit, controle onder de motorkap, controle hefbrug en het schaderapport. Occasionkeuring Nederland is geen partij bij de daadwerkelijke uitvoering van de Occasionkeuring. Occasionkeuring Nederland bemiddelt slechts tussen Klant en een door Occasionkeuring Nederland aangewezen Garage.
 10. De feitelijke uitvoering van de Occasionkeuring geschiedt te allen tijde door een door Occasionkeuring aangewezen Garage. Na afloop van de Occasionkeuring wordt een keuringsrapport verstrekt met daarin de belangrijkste punten zoals geconstateerd door Garage.
 11. Alle door Occasionkeuring Nederland aangewezen Garages beschikken in ieder geval over het BOVAG keurmerk.
 12. Occasionkeuring Nederland zal zich er gedurende de uitvoering van de Overeenkomst naar haar beste kunnen inzetten tijdig en binnen het door Klant aangegeven gebied een Garage te vinden die de Occasionkeuring uitvoert, doch staat er niet voor in te allen tijde binnen de aangegeven tijd op een door Klant aangewezen locatie een Occasionkeuring te kunnen laten plaatsvinden. Indien Occasionkeuring Nederland er om wat voor reden dan ook niet in is geslaagd binnen het gewenste gebied en/of binnen de gewenste tijd een Garage te vinden die de Occasionkeuring uitvoert, zal zij Klant een nieuw voorstel doen. Indien Klant niet akkoord gaat met het nieuwe voorstel, zal Occasionkeuring Nederland het reeds betaalde bedrag terugstorten aan Klant.
 13. Klant is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verschijnen op de overeengekomen locatie van de betreffende Occasionkeuring. Alle gevolgen voor het niet op tijd verschijnen, om wat voor reden dan ook, komen voor rekening en risico van Klant.

 

7. Keuringsrapport en adviezen

 1. Wanneer Klant de Occasionkeuring laat uitvoeren, kan Garage indien daartoe opdracht is gegeven naast het schriftelijke adviesrapport, Klant tevens voorzien van een (mondeling) advies met betrekking de aanschaf van de Occasion. De door Garage verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, worden onafhankelijk verleend. Occasionkeuring Nederland is op geen enkele manier betrokken bij de inhoud hiervan en erkent geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van het door Garage gegeven advies. Het advies heeft enkel betrekking op de aanschaf van een Occasion en is niet bindend en slechts adviserend van aard. Occasionkeuring Nederland wijst Klant er expliciet op dat zowel Occasionkeuring Nederland als Garage slechts optreden als onafhankelijke derden en geen partij zijn bij de Overeenkomst tussen de verkoper van de Occasion en Klant. Occasionkeuring Nederland en Garage zijn uitdrukkelijk geen partij bij de daadwerkelijke aanschaf van de Occasion.
 2. Het keuringsrapport alsmede het door Garage afgegeven advies betreffen uitdrukkelijk geen Algemene Periodieke Keuring (APK) en kunnen nimmer als vervanging van een APK worden gezien.
 3. Na afloop van de Occasionkeuring beslist Klant te allen tijde zelf over de daadwerkelijke aanschaf van de Occasion, welke geheel voor eigen rekening en risico van Klant geschiedt. Occasionkeuring Nederland is hier geenszins bij betrokken.

 

8. Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, zoals het verrichten van reparaties of onderhoud naar aanleiding van de tijdens de Occasionkeuring geconstateerde feiten, dient Klant zich hiervoor rechtstreeks te wenden tot de betreffende Garage.

 

9. Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Dienst niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de kosten die Garage maakt ten behoeve van de Occasionkeuring en eventuele heffingen en belastingen.

 

10. Betaling en incassobeleid

 1. Betaling geschiedt in beginsel voorafin de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode op de website, tenzij anders overeengekomen.
 2. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Occasionkeuring Nederland. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Occasionkeuring Nederland een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Klant is overeengekomen, is Occasionkeuring Nederland gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Occasionkeuring Nederland op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Occasionkeuring Nederland heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Occasionkeuring Nederland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een Aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Occasionkeuring Nederland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant zijnde een Bedrijf in verzuim. Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Occasionkeuring Nederland zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Occasionkeuring Nederland meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.
 10. Indien Klant om wat voor reden dan ook te laat is voor de betreffende Occasionkeuring, blijven de door Garage gemoeide kosten onverminderd verschuldigd.

 

11. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Occasionkeuring Nederland gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Occasionkeuring Nederland de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@okn.nl.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Occasionkeuring Nederland verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Occasionkeuring Nederland tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Occasionkeuring Nederland op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst is vereist, worden er ook persoonsgegevens gedeeld met de Garage die de Occasionkeuring uitvoert. Klant geeft bij het aangaan van de Overeenkomst tevens de toestemming tot het verstrekken van de gegevens aan de uitvoerende Garage die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering van de Occasionkeuring (zoals de naam, kenteken, autogegevens). Occasionkeuring Nederland verkoopt geen persoonsgegevens en zal persoonsgegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst of op grond van haar wettelijke plicht.

 

12. Opschorting en ontbinding

 1. Occasionkeuring Nederland heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Occasionkeuring Nederland gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Occasionkeuring Nederland is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.
 3. Occasionkeuring Nederland is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om Occasionkeuring Nederland te vergoeden voor elk financieel verlies dat Occasionkeuring Nederland lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.

 

13. Overmacht

 1. Occasionkeuring Nederland is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Occasionkeuring Nederland wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Occasionkeuring Nederland, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan Occasionkeuring Nederland zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Occasionkeuring Nederland of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Occasionkeuring Nederland buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. Occasionkeuring Nederland is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

14. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten door Occasionkeuring Nederland leidt tot aansprakelijkheid van Occasionkeuring Nederland, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Occasionkeuring Nederland. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 2. De aansprakelijk is verder beperkt tot het door de verzekeraar van Occasionkeuring Nederland uit te keren bedrag per gebeurtenis per jaar.
 3. Occasionkeuring Nederland sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Occasionkeuring Nederland is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Klant vrijwaart Occasionkeuring Nederland voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Occasionkeuring Nederland geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Occasionkeuring Nederland.
 5. Occasionkeuring Nederland is op geen enkele manier betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering van de Occasionkeuring en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade ten gevolge van de feitelijke uitvoering van de Occasionkeuring, alsmede voor enige onopgemerkte gebreken en/of een onjuist keuringsrapport of advies opgeleverd door Garage.
 6. Na afloop van de Occasionkeuring wordt een keuringsrapport en/of advies verleend. Occasionkeuring Nederland is op geen enkele manier betrokken bij de inhoud hiervan en erkent geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van het door Garage opgeleverde advies. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Garage opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies.
 7. Occasionkeuring Nederland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan de Occasion ten gevolge van de Occasionkeuring en treedt slechts op als bemiddelaar tussen Klant en Garage. Indien en voor zover er schade is ontstaan aan de Occasion dient Klant hiertoe zelf de betreffende Garage voor aansprakelijk te stellen en derhalve de benodigde maatregelen en/of juridische stappen te ondernemen.
 8. Enige door Occasionkeuring Nederland uitgevoerde Dienst, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Occasionkeuring Nederland.
 9. De Occasionkeuring betreft enkel en alleen een momentopname inzake de technische staat van de Occasion ten tijde van het uitvoeren van de Occasionkeuring en betreft nimmer een garantie voor het al dan niet ontstaan van gebreken in de (nabije) toekomst.
 10. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is Occasionkeuring Nederland nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten van de door Klant ingeschakelde derde in Occasionkeuring Nederland haar eigen Dienstverlening.
 11. Occasionkeuring Nederland staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Occasionkeuring Nederland verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Occasionkeuring Nederland vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Occasionkeuring Nederland binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Occasionkeuring Nederland.

 

15. Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Occasionkeuring Nederland verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Occasionkeuring Nederland zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Klant vrijwaart Occasionkeuring Nederland van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Klant vrijwaart Occasionkeuring Nederland voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Klant vrijwaart Occasionkeuring Nederland voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).
 5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Occasionkeuring Nederland verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

16. Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Occasionkeuring Nederland of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@okn.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Occasionkeuring Nederland de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Occasionkeuring Nederland zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

17. Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Occasionkeuring Nederland en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Occasionkeuring Nederland heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Occasionkeuring Nederland en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

19 april 2023, Heeze.

 

Vragen?

Stuur ons een bericht!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×